Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με αφορμή την έκδοση και δεύτερης απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), σας κοινοποιούμε υπόδειγμα σχετικής αίτησης την οποία μπορεί να υποβάλει ο κάθε συνταξιούχος που έχει έννομο συμφέρον (κράτηση ΕΑΣ).